સેવાનો સિદ્ધાંત

70

Pages:

Note – Calculated Delivery Period is 3-5 Days

Description

મનનું મહત્વ, ભગવાન જ  આપણો પાર્ટનર છે, સંપન્નતાનો આધાર આપવું આપવાની માત્રા, કર્મ ક્ષેત્ર, કૃપા ક્ષેત્ર, આપણા પ્રકાશ કેન્દ્ર ને જ આપવું, સેવા દાન નથી, આપવાથી સ્વાસ્થ્ય છે, કર્મબંધનથી મુક્તિ, ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ વગેરે વિષયો છે. આમાં પ્રશ્નોત્તર પણ સહાયક હશે.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સેવાનો સિદ્ધાંત”