ધ્યાન વિજ્ઞાન – eBook

20

Downloadable E-Book in PDF form.

Note – You will get a download link on your email after purchase (with watermark). The link will get expired on 13th Day from the date of purchase.

Categories: ,

Description

ધ્યાન શા માટે? ધ્યાનનો વૈજ્ઞાનિક પક્ષ તથા એ પ્રકાર – કેન્દ્રીકરણ અને શિથિલીકરણથી ધ્યાન . ચેતન, અર્ધચેતન તથા ઈશ્વરીય ક્ષેત્રની વિવેચના, સંસ્કારોનું બનવું , નીકળવું તથા ઈશ્વરીય ગુણોનુ પ્રાગટ્ય આ પુસ્તકના મુખ્ય વિષય છે

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ધ્યાન વિજ્ઞાન – eBook”